Aktualności

loga nagl

PROJEKT „KOMPETENCJE NA +”

SZANSĄ DYNAMICZNEGO ROZWOJU EDUKACJI PONADGIMNAZJALNEJ W POWIECIE KOŚCIERSKIM

Powiat Kościerski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kompetencje na +”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, poddziałanie 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej

Wartość projektu kształtuje się na poziomie 1 203 120,00 zł. Na realizację projektu Powiat pozyskał dofinansowanie w wysokości 1 142 964,00 zł, a pozostała część stanowi wkład własny Powiatu. W projekcie „Kompetencje na +” weźmie udział 1180 uczniów oraz 50 nauczycieli z kościerskich szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościerski.

  • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie (Liceum i Technikum),
  • Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Kościerzynie (Technikum),
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Kościerskiego poprzez kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów oraz rozwój umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli. Dodatkową korzyścią wynikającą z realizacji projektu jest doposażenie szkół w nowoczesnych sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany jest poprzez: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem ICT, wyjazdy edukacyjne, doposażenie pracowni szkolnych, zakup pomocy dydaktycznych, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli.

Realizacja wszystkich powyższych działań przyczyni się z pewnością do osiągnięcia celu projektu, a jednocześnie do zwiększenia atrakcyjności kształcenia w szkołach Powiatu Kościerskiego.